Procedura bezpieczeństwa Uskrzydlone 2020

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.
4. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju w okresie epidemii są zobowiązane do wypełnienia oraz złożenia oświadczenia, stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2, a także aktualizacji informacji w nim zawartych.
5. Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).

§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP
1. Na terenie obiektu, na którym odbywa się turniej:
a) max ilość 250 zawodników (125 par) plus obsługa turnieju, ( minimalna przestrzeń na jednego uczestnika 2,5m2 ),
b) przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 metra.
2. Podczas tańca w parach nie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.
3. Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju nie mają obowiązku stosowania przyłbic (maseczek), pod warunkiem zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra.
4. Z obiektu, w którym odbywa się turniej należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Niezbędne akcesoria należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
5. Szatnie, w których przebywają uczestnicy powinny być przynajmniej raz pomiędzy blokami wietrzone, a w sali tanecznej zapewniony stały, wysokiej wydajności przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym obiektu.
6. Wyklucza się możliwość przyjęcia na turniej uczestników oraz podjęcia pracy przez obsługę, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
7. W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym zarówno uczestnikom jak i obsłudze turnieju. Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza dyskwalifikuje uczestnika z możliwości brania udziału w turnieju. W przypadku osoby z obsługi nie dopuszcza się jej na stanowisko pracy. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dokonuje się dodatkowego pomiaru temperatury. Osoba oddelegowana do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz wyposażona jest, co najmniej w przyłbicę lub maskę oraz rękawiczki.

§ 3
PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH
1. Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia wchodzących do obiektu. Ze względów bezpieczeństwa i ograniczeń ilościowych nie zalecana jest obecność na widowni dzieci do 6 roku życia.
2. W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na izolatorium, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki) lub powierzchnię zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.
3. Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
4. Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.
W szczególności ważne jest:
a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,
b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł, przyciski toalet oraz krany – przynajmniej 4 razy dziennie,
c) w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego bloku tanecznego i przed rozpoczęciem następnego.
5. W kuchni i miejscu wyznaczonym do spożywania posiłku, stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.

§ 4
OBOWIĄZKI OBSŁUGI TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Osoby obsługujące turniej, między innymi:
a) wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady obowiązują w obiekcie w okresie epidemii oraz egzekwują ich przestrzeganie,
b) zawiadamiają obsługę medyczną o niepokojących objawach zauważonych u uczestnika,
c) dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczestników – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, biurka, sprzęty, poręcze krzeseł,
d) zobowiązane są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

§ 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Stosować się do procedur obowiązujących w placówkach związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, a w szczególności:
1. Wejście na teren obiektu:
a) bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu odkażać ręce płynem do dezynfekcji,
b) poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury,
c) widzowie i opiekunowie mają obowiązek stosowania maseczek/przyłbic do czasu zajęcia miejsca na widowni oraz podczas poruszania się na terenie obiektu; zalecane jest niezwłoczne zajęcie miejsca na widowni,
d) wstęp do szatni dozwolony jest wyłącznie dla uczestników, zgłoszonych mailowo opiekunów (obowiązkowo w maseczkach) i obsługi,
e) celem uniknięcia zwiększonej ilości osób przebywających w obiekcie pomiędzy blokami tanecznymi zalecane jest sprawne opuszczenie szatni i obiektu przez zawodników, którzy zakończyli rywalizację i ich opiekunów oraz przez publiczność.
2. Rejestracja:
a) posiadać własny długopis do wypełnienia obowiązkowego oświadczenia z Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 (dla zapominalskich rejestracja dysponować będzie długopisami w cenie 10,- zł/sztuka),
b) utrzymać dystans społeczny min. 1,5 m od pozostałych osób,
c) w miarę możliwości posiadać odliczoną kwotę do zapłaty,
d) nie przekazywać książeczek startowych do rejestracji,
e) sprawdzić poprawność wydanego numeru startowego i ewentualnych bloczków przed ich odebraniem,
f) bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi w zakresie przydzielonych szatni,
g) po zakończeniu startów zwrócić numer startowy w obecności osoby z recepcji do wyznaczonego pojemnika (numery startowe będą jednokrotnie wykorzystane podczas turnieju).
3. W trakcie turnieju:
a) ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni, a w czasie wietrzenia szatnię opuścić,
b) nie opuszczać obiektu bez wyraźnej potrzeby,
c) unikać rozmów telefonicznych w obecności innych osób,
d) posiłki i napoje (także własne) spożywać wyłącznie w miejscu wyznaczonym,
e) nie zajmować miejsc na widowni wyłączonych z użytkowania,
f) stosować się do poleceń obsługi turnieju.
4. Przebieg rywalizacji:
a) organizator nie przewiduje zbiorowej prezentacji, pary będą prezentowane sukcesywnie w trakcie rywalizacji,
b) organizator nie planuje zdjęć zbiorowych,
c) miejsce przeznaczone do dekoracji par będzie wystarczająco przestronne, a pary finałowe będą zapraszane na parkiet poszczególnymi kategoriami,
d) osoby dekorujące będą podawały dyplomy i puchary oraz medale; tancerze będą proszeni o założenie medali samodzielnie na szyję,
e) wzajemne gratulacje i podziękowania wyrażamy ukłonem.

§ 6
SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. Osoba z obsługi, widz lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną turnieju.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika, widza lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest umieszczana w izolatorium.
3. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w izolatorium maseczkę oraz rękawiczki.
4. Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) podejmuje działania zgodne z procedurą medyczną.
5. Kierownik Turnieju zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi stację sanitarno – epidemiologiczną tel.: 12 25 49 555 i stosuje się do wytycznych.
6. Kierownik Turnieju powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas turniejów tańca CeA Challenge Cup Senior, Uskrzydlone OTTT, Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny organizowanych przez Cor et Animus w Krakowie, w dniach 24 oraz 25 października 2020 roku i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.
2. Procedura bezpieczeństwa została zatwierdzona przez Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Kraków, dnia 22.09. 2020 r.

Zatwierdzam do realizacji
Krzysztof Mycek

Powyższa procedura objęta jest prawami autorskimi przynależnymi do Cor et Animus Fundacja i jakiekolwiek jej przeróbki i kopiowanie wymaga zgody właściciela.