Regulamin FREESTYLE OPEN DANCE 2021.06.06

FREESTYLE OPEN DANCE

 Data i miejsce zawodów:

06 czerwca 2021 r. (niedziela)

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach; Piekary 2,
32-060 Liszki k/Krakowa

 Organizatorzy:

 • Studio Tańca „NARCYZ” – Jarosław Całka – Kierownik Turnieju tel. 501 402 421
 • Cor et Animus – Krzysztof Mycek – Kierownik Organizacyjny tel. 693 979 402

 Cele:

 • Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego wypoczynku.
 • Umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom tanecznym.
 • Integracja amatorskiego środowiska artystycznego z zawodowym ruchem tanecznym.
 • Zaprezentowanie dorobku artystycznego
 • Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami w zakresie tańca.
 • Popularyzacja zasady rywalizacji fair play.

 Uczestnicy:

Amatorskie zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca, ogniskach i innych placówkach kulturalnych.

Uczestnik może być członkiem tylko jednej FORMACJI lub MINI FORMACJI, ale może wystąpić również SOLO lub w DUECIE/PARZE.

Instruktor lub trener zespołu nie może występować z zespołem na scenie.

Kategorie taneczne:

FORMACJE (pow. 8 zawodników):            HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

INNE FORMY

    MINI FORMACJE (od 3 do 7 zawodników):            HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

INNE FORMY

    DUETY/PARY:             HIP-HOP – początkujący

    HIP-HOP – zaawansowani

    JAZZ

    MODERN

    SOLO:         HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

JAZZ

MODERN

Czas trwania choreografii FORMACJI od 2 – 4 minut. (muzykę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w   formacie mp3).

Czas trwania choreografii MINI FORMACJI od 1.30  do 2 minut. (muzykę należy przesłać wraz ze  zgłoszeniem w formacie mp3).

Czas prezentacji SOLO, DUETÓW/PAR w HIP-HOP (muzyka organizatora, tempo 108 – 120 bpm).

SOLO i DUETY/PARY 1 minuta – tancerze prezentują się trzykrotnie: w rundzie porównawczej; rundzie solowej – pojedynczo lub w małych grupach i na koniec w rundzie porównawczej.

Czas prezentacji SOLO, DUETÓW/PAR w JAZZ, MODERN zalecany od 1 – 4 minut (muzykę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3).

Muzykę należy przesłać wraz z zgłoszeniem. Plik mp3 musi zostać podpisany nazwą prezentacji oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika/zespołu. Nie dostarczenie muzyki do 15 minut przed rozpoczęciem danego bloku turnieju jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika/zespołu.

Ta sama prezentacja nie może być pokazana w dwóch różnych stylach tanecznych.

UWAGA! W stylu HIP-HOP zostanie rozegrana kategoria początkujący. Ta kategoria przeznaczona jest  dla tancerzy początkujących i mniej zaawansowanych, nie posiadających licencji żadnych związków i federacji tanecznych, trenujących maksymalnie 2 lata.

 Kategorie wiekowe: (znaczenie ma rok urodzenia)

Dzieci Młodsze do 8 lat (dzieci urodzone w 2013 r. i młodsze)

Dzieci Starsze 9 – 12 lat (dzieci urodzone w latach 2012 – 2009)

Juniorzy 13-16 lat (młodzież urodzona w latach 2008 – 2005)

Młodzież 17 lat i starsi (młodzież urodzona w 2004 r. i starsza)

Dorośli 31 lat i starsi (dorośli urodzeni w 1990 r. i starsi)

O przydzieleniu zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika z tolerancją do 1 osoby. O zakwalifikowaniu DUETU/PARY do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika.

Style taneczne

HIP-HOP – choreografie oparte na technikach street dance – b-boying, popping, locking, hip hop, house, krumping, itp.

INNE FORMY – możliwość użycia dowolnej techniki tanecznej, akrobatyki oraz tematu, scenografii i  rekwizytów.

JAZZ, MODERN – prezentacje oparte na technikach: Jazz, Modern, Balet. Dozwolone rekwizyty, temat itp.

Kategorie SOLO i DUETY/PARY mogą zostać odwołane przy dużej ilości zgłoszonych zespołów, lub przeniesione na dzień 5 czerwca 2021 r. (sobota). Informacja zostanie podana w dniu zamknięcia list startowych.

W zależności od ilości zgłoszeń, organizator zastrzega  sobie prawo do łączenia kategorii.

 Sędziowie.

Zawody oceniać będzie profesjonalna komisja sędziowska pod przewodnictwem Sędziego Głównego (niepunktującego).

Kryteria oceny sędziowskiej:

 • dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii pasujących do wieku uczestników,
 • technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,
 • atrakcyjność rozwiązań choreograficznych,
 • odpowiedni dobór muzyki do kategorii wiekowej
 • wrażenie artystyczne.

Ocena sędziowska jest ostateczna.

Sędziowie mają prawo przydzielić uczestnika do innej kategorii tanecznej niż w zgłoszeniu w przypadku kiedy większość choreografii jest użyta niezgodnie ze zgłoszonym stylem tanecznym. W tym przypadku uczestnik jest oceniany wraz z kategorią, do której został przeniesiony.

 Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu mają tancerze z całej Polski, zgłoszeni przez kierownictwo szkół, domów kultury, szkół i klubów tańca, ognisk, placówek kulturalnych oraz innych organizacji.
 • Każdy uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość oraz datę urodzenia.
 • Organizator ma prawo weryfikacji wieku zawodników na każdym etapie zawodów. Start zawodnika w nie właściwej kategorii wiekowej skutkuje dyskwalifikacją z dalszej rywalizacji.
 • Przesłanie pisemnego zgłoszenia według załączonego wzoru do pobrania ze strony

http://coretanimus.pl/wp-content/uploads/2021/05/FOD-2021.06.06-Karta-Zgłoszenia.xlsx

na adres e-mail: freestyle.omptt@gmail.com do dnia 31.05.2021 r.

 • Wniesienie opłaty startowej w wysokości:

– 20 zł od uczestnika w kategorii FORMACJE i MINI FORMACJE;

– 30 zł od uczestnika w kategorii SOLO przy pojedynczym starcie danego uczestnika;

– 25 zł od uczestnika w kategoriach DUETY/PARY przy pojedynczym starcie danego uczestnika;

– 20 zł od uczestnika w kategorii SOLO i DUETY/PARY przy drugim i kolejnym starcie lub dodatkowym starcie w kategorii FORMACJE i MINI FORMACJE;

płatne gotówką podczas rejestracji.

 • Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia po terminie, oraz nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed ostatecznym terminem zgłoszeń.
 • Gotowość każdego uczestnika do prezentacji na minimum 60 minut przed planowanym występem.
 • Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ oraz procedurom obowiązującym w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 • Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
 • Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.

 Wstęp na zawody płatny 30 zł (dzieci do szóstego roku życia wstęp wolny).

Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym.

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii  COVID – 19 zamieszczona jest w zakładce Procedura bezpieczeństwa

i wraz z Oświadczeniem COVID-19 jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Oświadczenia do pobrania:

http://coretanimus.pl/wp-content/uploads/2021/05/FOD-2021.06.06-Pełnoletni-tancerz.doc

http://coretanimus.pl/wp-content/uploads/2021/05/FOD-2021.06.06-Niepełnoletni-tancerz-i-Pełnoletni-opiekun.doc

Na turniej zostaną wpuszczone tylko osoby wcześniej zgłoszone, które otrzymały potwierdzenie zgłoszenia (dla uniknięcia nieporozumień zalecamy wydrukowanie potwierdzenia).

Na każdego uczestnika turnieju może przypadać jeden opiekun, pod warunkiem równoczesnego wejścia uczestnika wraz z opiekunem. Każdy opiekun musi być zgłoszony najpóźniej do 31 maja (poniedziałek) 2021 roku na adres mailowy: freestyle.omptt@gmail.com według wzoru: kategoria, nazwisko i imię uczestnika, nazwisko i imię opiekuna.

Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które poddadzą się pomiarowi temperatury oraz wypełnią i podpiszą oświadczenie. Organizator nie będzie potwierdzał zgłoszeń opiekunów niezgodnych ze wzorem, wysłanych przed zgłoszeniem uczestnika lub wysłanych po terminie.

Trenerzy uczestników oraz zgłoszeni opiekunowie grup (1 osoba na 10 uczestników) biorących udział w zawodach są gośćmi organizatora (obowiązkowo prosimy o potwierdzenie swojej obecności przy zgłoszeniu zawodników) do dnia 31.05.2021 r.

Publiczność. W związku z obowiązującymi ograniczeniami obowiązuje limit miejsc dla widzów. Wszystkie miejsca zostaną rozdysponowane pomiędzy zgłaszających na turniej. Rezerwacji miejsc można dokonać wyłącznie za pośrednictwem trenerów.

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 • Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
 • Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3.
 • Dane osobowe, w tym wizerunek uczestników, będą przetwarzane w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na stronie internetowej, na portalu Facebook, w mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji turnieju.
 • Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 • Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cor et Animus Fundacja, 31-271 Kraków ul. Kluczborska 3, jest administratorem danych osobowych zawodników uczestniczących w zawodach.

Nagrody:

 • FORMACJE – dyplomy dla finalistów, puchar dla zdobywców I, II i III miejsca
 • MINI FORMACJE – dyplomy dla finalistów, puchar dla zdobywców I, II i III miejsca
 • DUETY/PARY – dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców I, II i III miejsca
 • SOLO – dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców I, II i III miejsca

 Informacje dodatkowe:

 • Uczestnicy zgłaszani do udziału w zawodach nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego.
 • Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu, ubezpieczenia i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
 • Wstęp na parkiet jedynie w obuwiu sportowym.
 • Udział w zawodach oraz akceptacja zapisów regulaminu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu turnieju oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych.
 • Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.
 • Protesty przyjmowane są do 15 minut od zakończenia konkurencji, wyłącznie w formie pisemnej.
 • W czasie zawodów działają: Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Biuro organizatora.
 • Bieżące informacje i komunikaty publikowane będą na oficjalnej stronie turnieju FB FREESTYLE OPEN DANCE https://www.facebook.com/Freestyle-Open-Dance-103292281939958

Program wstępny:

Proponowany program obejmuje 3 bloki i po każdym bloku nastąpi ogłoszenie wyników i przerwa na wietrzenie hali.

Blok I         HIP-HOP – początkujący

Blok II       HIP-HOP – zaawansowani

Blok III      INNE FORMY, JAZZ, MODERN

 Końcowy program godzinowy turnieju zostanie podany do godz. 20:00 w dniu 4 czerwca (piątek) 2021 r. z zakładce Program

 Uwagi:

Wniesienia i zniesienia dekoracji i rekwizytów zespół dokonuje maksymalnie w ciągu 15 sekund. Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów, scenografii, dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników zawodów, używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, własnych aparatów oświetleniowych – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich usunięcia.

Pomoc dzieciom przez osoby dorosłe – istnieje możliwość pomocy dzieciom do lat 8 przez osoby dorosłe przy wniesieniu i zniesieniu dekoracji i rekwizytów oraz przy wprowadzeniu, ustawieniu dzieci pod warunkiem nieprzekroczenia czasu 15 sekund.

Akrobatyka i mieszanie technik – W kategorii INNE DORMY zespół może wykorzystać elementy akrobatyczne oraz kroki dowolnej techniki nie więcej jednak niż 20 procent choreografii.

Wymiary parkietu – 14 m x 12 m

Inne:

W kategoriach wiekowych do 8 lat, 9 – 12 lat podnoszenia są niedozwolone.

Nie przewidujemy prób zespołów na parkiecie głównym. Podczas trwania zawodów dostępny parkiet rozgrzewkowy o wymiarach – 14 m x 8 m

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji.

 Postanowienia końcowe.

Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w zawodach na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego bloku tanecznego. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zawodów.

Organizator nie ubezpiecza zawodników. W trakcie trwania zawodów organizator nie sprawuje opieki nad zawodnikami. Każda formacja/grupa jest zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów 1 opiekun na maksymalnie 15 osób.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Akredytacje – organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci.

Serwis fotograficzny – podczas turnieju działać będzie profesjonalny serwis fotograficzny firmy WJAMM.

Na prezentowanie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niewielkich zmian w regulaminie.

Informacje na temat zawodów dostępne pod numerami telefonów: 501-402-421 i 693-979-402.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!