Procedura bezpieczeństwa Majówka w Krakowie 2020

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii  COVID – 19

 • 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich  osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwala  całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju  w okresie epidemii są zobowiązane do  wypełnienia oraz złożenia  oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1, a także aktualizacji informacji w nim zawartych.
 5. Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba  zakaźna).
 • 2

ZASADY  ORGANIZACYJNE  i  ZASADY  BHP

 1. Na terenie obiektu odbywa się turniej:
 2. max ilość 150 zawodników (75 par) plus obsługa turnieju, ( minimalna przestrzeń na jednego uczestnika 4m2 ,
 3. przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 metra.
 4. Podczas tańca w parach nie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.
 5. Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju nie mają obowiązku stosowania przyłbic (maseczek), pod warunkiem zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra.
 6. Z obiektu, w którym odbywa się turniej należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Niezbędne akcesoria należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 7. Sala taneczna i szatnie, w których przebywają uczestnicy powinny być przynajmniej raz pomiędzy blokami wietrzone, a w sali tanecznej zapewniony stały, wysokiej wydajności przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym obiektu.
 8. Wyklucza się możliwość przyjęcia na turniej uczestników oraz podjęcia pracy przez obsługę, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 9. W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym zarówno uczestnikom jak i obsłudze turnieju. Temperatura powyżej  37 stopni dyskwalifikuje uczestnika w możliwości brania udziału w turnieju.  W przypadku obsługi nie dopuszcza się go na stanowisko pracy.  Dokonuje się dodatkowo pomiaru temperatury, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Osoba oddelegowana do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz wyposażona jest, co najmniej w przyłbicę lub maskę oraz  rękawiczki.
 • 3

PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH

 1. Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia wchodzących do obiektu.
 2. W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki,) lub powierzchnię zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.
 3. Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu  (minimum 60%).
 4. Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.

W szczególności ważne jest:

 1. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,
 2. dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz toalet – przynajmniej 4 razy dziennie,
 3. w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego bloku tanecznego i przed rozpoczęciem następnego.
 1. W kuchni i miejscu wyznaczonym do spożywania posiłku, stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.
 • 4

OBOWIĄZKI   OBSŁUGI TURNIEJU  W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19

 1. Osoby obsługujące turniej, między  innymi:
 1. wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady obowiązują w obiekcie w okresie epidemii,
 2. systematycznie przypominają uczestnikom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,
 3. zawiadamiają obsługę medyczną o niepokojących objawach zauważonych u uczestnika,
 4. dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczestników – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, biurka, sprzęty, poręcze krzeseł,
 5. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.
 • 5

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW TURNIEJU W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w placówkach związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Wejście na teren obiektu:
 1. bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu odkażać ręce płynem do dezynfekcji,
 2. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 1. Rejestracja:
 1. posiadać własny długopis do wypełnienia obowiązkowego oświadczenia z Załącznika nr 1 (dla zapominalskich rejestracja dysponować będzie długopisami w cenie 10,- zł/sztuka),
 2. utrzymać dystans społeczny min. 1,5 m od pozostałych osób,
 3. w miarę możliwości posiadać odliczoną kwotę do zapłaty,
 4. nie przekazywać książeczek startowych do rejestracji,
 5. sprawdzić poprawność wydanego numeru startowego i ewentualnych bloczków przed ich odebraniem,
 6. po zakończeniu startów zwrócić numer startowy w obecności osoby z recepcji do wyznaczonego pojemnika (numery startowe będą jednokrotnie wykorzystane podczas turnieju).
 1. W trakcie turnieju:
 1. ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni, a w czasie wietrzenia szatnię opuścić,
 2. nie opuszczać obiektu bez wyraźnej potrzeby,
 3. unikać rozmów telefonicznych w obecności innych osób,
 4. posiłki i napoje (także własne) spożywać wyłącznie w miejscu wyznaczonym,
 5. nie zajmować miejsc na widowni wyłączonych z użytkowania,
 6. stosować się do poleceń obsługi turnieju.
 1. Przebieg rywalizacji:
 1. organizator nie przewiduje zbiorowej prezentacji, pary będą prezentowane sukcesywnie w trakcie rywalizacji,
 2. organizator nie planuje zdjęć zbiorowych,
 3. miejsce przeznaczone do dekoracji par będzie wystarczająco przestronne, a pary finałowe będą zapraszane na parkiet poszczególnymi kategoriami,
 4. osoby dekorujące będą podawały dyplomy i puchary oraz medale; tancerze będą proszeni o założenie medali samodzielnie na szyję,
 5. wzajemne gratulacje i podziękowania wyrażamy ukłonem.
 • 6

SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Osoba z obsługi lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną turnieju.
 2. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym miejscu.
 3.  Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w IZOLATORIUM lub miejscu wyznaczonym maseczkę oraz rękawiczki.
 4. Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
 5. Kierownik Turnieju zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi stację sanitarno –   epidemiologiczną tel.: 12 25 49 555 i stosuje się do wytycznych.
 6. Kierownik Turnieju powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji  kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo –  epidemiologicznej.
 7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.
 • 7

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas turnieju tańca Majówka w Krakowie i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.
 2. Procedura bezpieczeństwa została zatwierdzona przez Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 

Kraków, dnia 12.06. 2020 r.                                                                         Zatwierdzam do realizacji

                                                                                                                                 Krzysztof Mycek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do  Procedury bezpieczeństwa

w okresie pandemii COVID-19

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

Ja, niżej podpisany/na* ……………………………………………………………………………….. oświadczam że, nie miałem/am* w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19,

 

Oświadczam, iż zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie moje tj.: pomimo wprowadzonego w obiekcie podczas turnieju tańca, rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19; w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że zarówno ja, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 14 – dniową kwarantanną; w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika – obiekt zostanie zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający na terenie obiektu oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przejdą kwarantannę; w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika zostanie on natychmiast umieszczony w wydzielonym IZOLATORIUM i zostaną zawiadomione stosowne służby sanitarne.

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury.

 

Oświadczam, że w sytuacji zakażenia się na terenie obiektu nie będę wnosił/a* skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora obiektu, ani kierownictwa turnieju – będąc całkowicie świadomym/ą* zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju.

 

 

telefon: ……………………              e-mail: ……………………

 

 

Kraków, 4 lipca 2020 roku                                                                           …………………………..

(podpis uczestnika)                                                                                          

 

 

*niepotrzebne skreślić